Sodoma a Gomora

(o nálezu pozůstatků biblických měst)


   Většina lidí někdy slyšela slova „Sodoma – Gomora“, ale mnohem méně je těch, kteří znají podrobnosti. Nechci zde do detailu rozebírat nějaká související teologická témata, chtěl bych pouze upozornit na skutečnost, že pozůstatky těchto (a dalších) biblických měst byly nalezeny, a že do detailu potvrzují pravdivost bible i v tak pro mnohé těžko uvěřitelném příběhu.


   Zejména v knize Genesis (od 13. kapitoly) si můžeme přečíst příběh o městech rozprostírajících se ve velice úrodném jordánském údolí „Sidim“, které dosáhly takové míry zvrácenosti a zkaženosti, že se je Bůh rozhodl zničit. Města byla zničena na popel, a z úrodného údolí je nyní mrtvé moře :-( .


   Tato města se rozprostírala kolem kenaanské hranice (Genesis 10, 19).


   V bibli můžeme najít i další upřesňující údaje týkající se počtu a geografického umístění Sodomy, Gomory a dalších zničených měst: Genesis 14, 2-3 , Genesis 14, 8, 1. Samuelova 13, 18, Genesis 14, 10, Ozeáš 11, 8, Jeremjáš 50, 40. Z těchto informací lze předpokládat, že byla zničena nejméně čtyři města z tohoto Jordánského údolí – Sodoma, Gomora, Adma a Cebojim. Měl být zničen i Coar (Bela), ale kvůli Lotovi byl ušetřen (Genesis 19, 19-23).


   Náš příběh začíná vlastně ve chvíli, kdy si Lot vybere tuto nádhernou Jordánskou rovinu (dnes je to oblast mrtvého moře a jeho těsného okolí) za svůj „domov“ (Genesis 13, 10-13).


   Abyste získali jasnější představu o tom, proč se Bůh rozhodl zničit města Jordánské roviny, přečtěte si z bible alespoň následující úsek:


 Genesis 18, 20 - Genesis 19, 30

Genesis 18, 20-33I řekl יהוה: Křik proti Sodomě a Gomoře je tak velký a jejich hřích tak přetěžký, že musím sestoupit a podívat se, zdali jednají zcela podle toho křiku, který se ke mně donesl. A jestli ne, zjistím to. Muži se odtamtud obrátili a šli k Sodomě, ale Abraham ještě stál před יהוה. Abraham přistoupil a řekl: Cožpak s ničemou vyhladíš i spravedlivého? Možná je uprostřed toho města padesát spravedlivých. Cožpak ho přece vyhladíš a neodpustíš tomu místu kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou uprostřed něho? Ať je to od tebe vzdáleno, abys učinil takovou věc, že bys usmrtil spravedlivého s ničemou, takže by na tom spravedlivý byl tak jako ničema. Ať je to od tebe vzdáleno! Cožpak soudce celé země nebude jednat podle práva? יהוה odpověděl: Jestliže najdu v Sodomě uprostřed města padesát spravedlivých, odpustím kvůli nim celému tomu místu. Abraham pokračoval a řekl: Hle, dovolím si mluvit k Panovníkovi, ačkoliv jsem prach a popel. Možná, že do padesáti spravedlivých bude chybět pět. Zničíš pro těch pět celé město? Odpověděl: Nezničím, najdu-li tam čtyřicet pět. Ještě dále k němu mluvil slovy: Možná se jich tam najde čtyřicet. Odpověděl: Pro těch čtyřicet to neučiním. Pak řekl: Ať se Panovník nerozzlobí, že ještě mluvím. Možná se jich tam najde třicet. Odpověděl: Neučiním to, najdu-li tam třicet. Nato řekl: Hle, dovolím si mluvit k Panovníkovi. Možná se jich tam najde dvacet. Odpověděl: Nezničím je kvůli těm dvaceti. Potom řekl: Ať se Panovník nerozhněvá, když promluvím ještě jednou. Možná se jich tam najde deset. Odpověděl: Nezničím je kvůli těm deseti. Když dokončil rozhovor s Abrahamem, יהוה odešel; a Abraham se vrátil do svého domova.


Genesis 19, 1-30Dva andělé přišli večer do Sodomy, když Lot seděl v sodomské bráně. Lot je uviděl, povstal jim vstříc, poklonil se tváří k zemi a řekl: Moji páni, zajděte prosím do domu svého otroka a přenocujte a umyjte si nohy. Časně ráno pak půjdete svou cestou. Odpověděli: Nikoli, jenom přenocujeme na náměstí. Velmi je nutil, takže zašli k němu a vešli do jeho domu. Připravil jim jídlo, napekl nekvašené chleby a jedli. Dříve nežli ulehli, muži města, muži Sodomy, mládenci i starci, všechen lid bez výjimky, obklíčili dům, pokřikovali na Lota a říkali mu: Kde jsou ti muži, kteří k tobě v noci přišli? Vyveď je k nám, ať je poznáme! Lot k nim vyšel ke vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: Prosím, moji bratři, nepáchejte takové zlo. Podívejte, mám dvě dcery, které nepoznaly muže, nyní vám je vyvedu a učiňte s nimi, co vám bude libo. Jenom nic nedělejte těmto mužům, vždyť proto vešli do stínu mého přístřeší. Odpověděli: Kliď se! A říkali: Sám tu zůstává jako host a troufá si nás soudit! Tak s tebou naložíme hůř než s nimi! A velice tlačili na toho muže, na Lota, a pokoušeli se vylomit dveře. Nato muži zevnitř vztáhli ruce, vtáhli Lota k sobě do domu, zavřeli dveře a muže u vchodu domu od nejmenšího až do největšího ranili slepotou, že nedokázali nalézt vchod. Potom muži Lotovi řekli: Koho tu ještě máš? Zetě, syny a dcery i všechny, které máš ve městě, vyveď z tohoto místa! Neboť zničíme toto místo, protože veliký je před יהוה křik proti němu, takže nás יהוה poslal, abychom je zničili. Lot tedy vyšel a mluvil ke svým zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery, a říkal: Vstaňte a vyjděte z tohoto místa, protože יהוה město zničí! Ale jeho ženichům to připadalo, jako by žertoval. Když vyšla jitřenka, andělé naléhali na Lota: Vstaň a vezmi svou ženu a obě své dcery, které jsou zde, ať nejsi smeten za vinu toho města! Když váhal, muži z יהוה soucitu s ním uchopili jeho ruku, ruku jeho ženy i ruku obou jeho dcer, vyvedli ho a zanechali ho venku za městem. A když je vyváděli pryč, jeden řekl: Uteč do bezpečí, abys zachránil svou duši. Nehleď zpět a nezastavuj se nikde v rovině. Uteč do hor, ať nejsi smeten. Lot jim odpověděl: Prosím ne, Panovníku. Hle, nyní tvůj otrok nalezl milost ve tvých očích a veliké je tvé milosrdenství, které jsi mi prokázal, když jsi zachoval mou duši při životě. Ale já nebudu moci uniknout do hor, aby na mne nedolehla ta zhouba, a zemřel bych. Jen pohleď na toto město. Je dosti blízko, abych tam utekl, a je nepatrné. Dovol, ať tam uteču do bezpečí! Copak není nepatrné? A má duše zůstane naživu! I řekl mu: Dobře, vyhovím ti i v této věci. Město, o kterém jsi mluvil, nevyvrátím. Rychle tam uteč do bezpečí, protože nemohu nic dělat, dokud tam nevejdeš. Proto se to město jmenuje Sóar. Slunce právě vyšlo nad zemí, když Lot vešel do Sóaru. A יהוה seslal na Sodomu a na Gomoru déšť síry a ohně. Bylo to od יהוה z nebes. Tak vyvrátil tato města a celou tu rovinu, i všechny obyvatele těch měst, i vše, co rostlo na zemi. Lotova žena pohleděla zpět a stala se solným sloupem. Abraham časně ráno spěchal k místu, kde stál před יהוה, a pohlédl na Sodomu a Gomoru a na celé území té roviny a spatřil, jak ze země vystupuje dým, jako dým z hrnčířské pece. Stalo se však, když Bůh ničil města té roviny, že Bůh pamatoval na Abrahama a poslal Lota ze středu zkázy, když vyvracel města, v nichž Lot pobýval. Lot vystoupil ze Sóaru a usadil se v horách a s ním jeho dvě dcery. Bál se totiž bydlet v Sóaru. Usadil se tedy v jeskyni, on i jeho dvě dcery.

 

   Úrodnost celé té Jordánské roviny a bohatství pocházející z prodeje asfaltu byly pravděpodobně příčinou velké pýchy, nezávislosti na Bohu a také zvrácenosti, která se projevovala např. obrovským množstvím homosexuálního chování mužů (Ezechiel 16, 49-50). Sodomští muži málem znásilnili i anděly, kteří se přišli na vlastní oči přesvědčit o skutečném stavu.


   V celé Sodomě se nenašlo ani deset spravedlivých lidí, a tak byla vydána zkáze i spolu s dalšími městy tohoto údolí. Bible říká, že Bůh toto údolí zničil zvláštním způsobem. Vlastně zničili jej Ti andělé, kteří ze Sodomy vyvedli Lota s jeho manželkou a dcerami. Ke zničení měst i oblasti mělo podle bible dojít „sírou a ohněm z nebe“ (Genesis 19, 24-25).


   To je jistě velmi zajímavá, ale také těžko uvěřitelná věc. Vždyť bychom ještě dnes museli najít jasné stopy po takovém nadpřirozeném zásahu. A to se také skutečně stalo. Americký amatérský archeolog Ron Wyatt si někdy v roce 1989 všiml, že útvary kolem mrtvého moře až příliš nápadně připomínají pozůstatky staveb a celých měst. Rozhodl se je prozkoumat, a zjistil, že je tomu skutečně tak. Podařilo se mu určit polohu oněch zničených biblických měst, a všechny nálezy na oněch místech plně potvrzují pravdivost tohoto biblického příběhu. Z měst je nyní popel. Na snímcích v galerii budete mít možnost vidět pozůstatky paláců, hradeb, domů, sfing, zigguratů, kuliček síry apod.


   Na místě samotném jsou obrovské závěje popela, které obsahují cca. 4,5% síry. všechny paláce, domy apod. jsou proměněny na popel, který je pokryt několika centimetry „skořápky“, díky které zůstaly objekty i po 4000 letech jasně rozeznatelné. A také je to samozřejmě proto, že nyní v těchto místech téměř neprší. Roční úhrn srážek představuje pouhých 5cm.


   Kromě těchto pozůstatků je na místě možné najít milióny kuliček síry, která nestačila úplně shořet. Složení těchto kuliček je neuvěřitelné. Jedná se o prakticky čistou síru (>95%), s malým množstvím stopových prvků. Malá příměs hořčíku obsažená v kuličkách síry zvyšuje teplotu jejího hoření. Teplota hoření je tak vyšší než 4000F (2200°C). Ron Wyatt zapálil kousek této síry na nerezové lžičce, a hořící síra nerez poškodila (nerez zrovna snadno neoxiduje :-))


   Z převážně vápencových staveb je nyní jen popel. Vápenec se působením hořící síry změnil na sádrovec, resp. na popel z něho.


   Andělé měli při likvidaci měst neuvěřitelnou „mušku“, a tak byla zničena opravdu pouze ona města. Několik metrů od budov jsou již skály beze stop poškození (např. zásahy kuliček hořící síry). Je to docela síla, když si vzpomenete na zprávy z válek v posledních letech, ve kterých bylo použito naváděných a samo naváděcích raket, a přesto docházelo k zásahům míst, které nebyly terčem útoků. V těchto válkách šlo o jednotlivé rakety a nejmodernější techniku. Tehdy šlo skutečně o miliony kuliček hořící síry, a o dokonalou přesnost. Pozůstatky zničených biblických měst je možné vidět i ze satelitu – jako výrazně světlejší místa (popel).


   Jak jsme si již říkali, nalezené nevyhořelé koule obsahují téměř čistou síru. Nikde jinde na zemi se v přírodě ani srovnatelně čistá síra nevyskytuje. Síra, která se na zemi vyskytuje, má čistotu maximálně okolo 40%.


   Z nádherného a úrodného údolí je nyní pustina, místo řeky se sladkou vodou je zde přesolené „Mrtvé moře“. Bible říká, že toto údolí bylo zničeno sírou a solí, a to se také skutečně stalo. Mrtvé moře je asi 6 krát slanější než obvyklá moře. Ani ryby zde nepřežijí:

Deuteronomium 29, 22: kdy celá země je spálena sírou a solí, není oseta a nedává vzrůst, nevzchází na ní ani žádná zeleň -- jako po vyvrácení Sodomy a Gomory, Admy a Sebójimu, které יהוה vyvrátil svým hněvem a svou zlobou --

 

Galerie 38 obrázků týkajících se pozůstatků Sodomy, Gomory, Admy a Cebojim

 

    Nebudu již psát další podrobnosti o těchto biblických místech. Pokud to někoho zajímá, doporučuji Vám navštívit internetové stránky Rona Wyatta (www.wyattarchaeology.com, www.wyattmuseum.com), www.arkdiscovery.com, www.pinkoski.com apod. Ale nejjednodušší a nejpohodlnější pro vás jistě bude možnost navštívit skvěle a podrobně zpracované Biblické archeologické noviny Milana Latky, který toto místo osobně navštívil, a který si kromě bohaté fotodokumentace přivezl např. i ony sirné koule, u kterých si nechal udělat chemický rozbor.

 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi svůj komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.88 (13 hlasů)